ഗെയിമുകൾ

ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം : 2 ഓപ്ഷനുകളുടെ എണ്ണം : 3 നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമയം : 6 ഭാഷകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു : രണ്ട് ഭാഷകളും കാണിക്കുക

0

0

ചിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക!
എന്താണ് വിട്ടുപോയത്?
നിറഞ്ഞ
നിറഞ്ഞ കാർട്ട്
full
a full shopping cart
തൃപ്തിയില്ലാത്ത
തൃപ്തിയില്ലാത്ത അധികാരി
dissatisfied
the dissatisfied supervisor
ശരത്ത് സന്ധ്യ
ശരത്ത് സന്ധ്യയിലെ സഞ്ചാരം
autumnal
an autumnal walk