ഗെയിമുകൾ

ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം : 2 ഓപ്ഷനുകളുടെ എണ്ണം : 3 നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമയം : 6 ഭാഷകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു : രണ്ട് ഭാഷകളും കാണിക്കുക

0

0

ചിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക!
എന്താണ് വിട്ടുപോയത്?
ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ
checkout
ഒച്ച
noise
ഉറുമ്പ്
ant