روی یکی از تصاویر کلیک کنید!

-
1
[մեկ]
[mek]
1
[մեկ]
[mek]
1
[մեկ]
[mek]
[یک]‬
+


-
2
[երկու]
[yerku]
2
[երկու]
[yerku]
2
[երկու]
[yerku]
[دو]‬
+


-
3
[երեք]
[yerek’]
3
[երեք]
[yerek’]
3
[երեք]
[yerek’]
[سه]‬
+


-
4
[չորս]
[ch’vors]
4
[չորս]
[ch’vors]
4
[չորս]
[ch’vors]
[چهار]‬
+


-
5
[հինգ]
[hing]
5
[հինգ]
[hing]
5
[հինգ]
[hing]
[پنج]‬
+


-
6
[վեց]
[vets’]
6
[վեց]
[vets’]
6
[վեց]
[vets’]
[شش]‬
+


-
7
[յոթ]
[yot’]
7
[յոթ]
[yot’]
7
[յոթ]
[yot’]
[هفت]‬
+


-
8
[ութ]
[ut’]
8
[ութ]
[ut’]
8
[ութ]
[ut’]
[هشت]‬
+


-
9
[ինը]
[iny]
9
[ինը]
[iny]
9
[ինը]
[iny]
[نه]‬
+


-
10
[տաս]
[tas]
10
[տաս]
[tas]
10
[տաս]
[tas]
[ده]‬
+


-
1
[մեկ]
[mek]
[یک]‬
[yek]


-
2
[երկու]
[yerku]
[دو]‬
[do]


-
3
[երեք]
[yerek’]
[سه]‬
[se]


-
4
[չորս]
[ch’vors]
[چهار]‬
[châ-har]


-
5
[հինգ]
[hing]
[پنج]‬
[panj]


-
6
[վեց]
[vets’]
[شش]‬
[shesh]


-
7
[յոթ]
[yot’]
[هفت]‬
[haft]


-
8
[ութ]
[ut’]
[هشت]‬
[hasht]


-
9
[ինը]
[iny]
[نه]‬
[noh]


-
10
[տաս]
[tas]
[ده]‬
[dah]