ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[一]
[Ichi]
1
[一]
[Ichi]
1
[一]
[Ichi]
[ಒಂದು]
+


-
2
[二]
[Ni]
2
[二]
[Ni]
2
[二]
[Ni]
[ಎರಡು]
+


-
3
[三]
[San]
3
[三]
[San]
3
[三]
[San]
[ಮೂರು]
+


-
4
[四]
[Shi]
4
[四]
[Shi]
4
[四]
[Shi]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[五]
[Go]
5
[五]
[Go]
5
[五]
[Go]
[ಐದು]
+


-
6
[六]
[Roku]
6
[六]
[Roku]
6
[六]
[Roku]
[ಆರು]
+


-
7
[七]
[Nana]
7
[七]
[Nana]
7
[七]
[Nana]
[ಏಳು]
+


-
8
[八]
[hachi]
8
[八]
[hachi]
8
[八]
[hachi]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[九]
[Kyū]
9
[九]
[Kyū]
9
[九]
[Kyū]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[十]
[Jū]
10
[十]
[Jū]
10
[十]
[Jū]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[一]
[Ichi]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[二]
[Ni]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[三]
[San]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[四]
[Shi]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[五]
[Go]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[六]
[Roku]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[七]
[Nana]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[八]
[hachi]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[九]
[Kyū]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[十]
[Jū]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]