ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!

-
1
[njё]
1
[njё]
1
[njё]
[ಒಂದು]
+


-
2
[dy]
2
[dy]
2
[dy]
[ಎರಡು]
+


-
3
[tre]
3
[tre]
3
[tre]
[ಮೂರು]
+


-
4
[katёr]
4
[katёr]
4
[katёr]
[ನಾಲ್ಕು]
+


-
5
[pesё]
5
[pesё]
5
[pesё]
[ಐದು]
+


-
6
[gjashtё]
6
[gjashtё]
6
[gjashtё]
[ಆರು]
+


-
7
[shtatё]
7
[shtatё]
7
[shtatё]
[ಏಳು]
+


-
8
[tetё]
8
[tetё]
8
[tetё]
[ಎಂಟು]
+


-
9
[nёntё]
9
[nёntё]
9
[nёntё]
[ಒಂಬತ್ತು]
+


-
10
[dhjetё]
10
[dhjetё]
10
[dhjetё]
[ಹತ್ತು]
+


-
1
[njё]
[ಒಂದು]
[Ondu]


-
2
[dy]
[ಎರಡು]
[eraḍu]


-
3
[tre]
[ಮೂರು]
[Mūru]


-
4
[katёr]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]


-
5
[pesё]
[ಐದು]
[Aidu]


-
6
[gjashtё]
[ಆರು]
[Āru]


-
7
[shtatё]
[ಏಳು]
[Ēḷu]


-
8
[tetё]
[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]


-
9
[nёntё]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]


-
10
[dhjetё]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]