0

0

تست شنیداری   

18

[አስራ ስምንት]

[āsira siminiti]

18

[አስራ ስምንት]

[āsira siminiti]

18

[አስራ ስምንት]

[āsira siminiti]

[هجده]‬

[hej-dah]

48

[አርባ ስምንት]

[āriba siminiti]

48

[አርባ ስምንት]

[āriba siminiti]

48

[አርባ ስምንት]

[āriba siminiti]

[چهل و هشت]‬

[che-hel-o-hasht]

11

[አስራ አንድ]

[āsira ānidi]

11

[አስራ አንድ]

[āsira ānidi]

11

[አስራ አንድ]

[āsira ānidi]

[یازده]‬

[yâz-dah]

12

[አስራ ሁለት]

[āsira huleti]

12

[አስራ ሁለት]

[āsira huleti]

12

[አስራ ሁለት]

[āsira huleti]

[دوازده]‬

[davâz-dah]
18
[አስራ ስምንት]
[āsira siminiti]
[هجده]‬
[hej-dah]
48
[አርባ ስምንት]
[āriba siminiti]
[چهل و هشت]‬
[che-hel-o-hasht]
11
[አስራ አንድ]
[āsira ānidi]
[یازده]‬
[yâz-dah]
12
[አስራ ሁለት]
[āsira huleti]
[دوازده]‬
[davâz-dah]