0

0

تست شنیداری   

38

[ሰላሣ ስምንት]

[selaša siminiti]

38

[ሰላሣ ስምንት]

[selaša siminiti]

38

[ሰላሣ ስምንት]

[selaša siminiti]

[سی و هشت]‬

[see-o-hasht]

13

[አስራ ሶስት]

[āsira sositi]

13

[አስራ ሶስት]

[āsira sositi]

13

[አስራ ሶስት]

[āsira sositi]

[سیزده]‬

[siz-dah]

76

[ሰባ ስድስት]

[seba sidisiti]

76

[ሰባ ስድስት]

[seba sidisiti]

76

[ሰባ ስድስት]

[seba sidisiti]

[هفتاد و شش]‬

[haftâd-o-shesh]

43

[አርባ ሶስት]

[āriba sositi]

43

[አርባ ሶስት]

[āriba sositi]

43

[አርባ ሶስት]

[āriba sositi]

[چهل و سه]‬

[che-hel-o-se]
38
[ሰላሣ ስምንት]
[selaša siminiti]
[سی و هشت]‬
[see-o-hasht]
13
[አስራ ሶስት]
[āsira sositi]
[سیزده]‬
[siz-dah]
76
[ሰባ ስድስት]
[seba sidisiti]
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]
43
[አርባ ሶስት]
[āriba sositi]
[چهل و سه]‬
[che-hel-o-se]