0

0

تست شنیداری   

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

[نود و چهار]‬

[navad-o-cha-hâr]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

[هشتاد و سه]‬

[hashtâd-o-se]

‫45

[خمسة وأربعون]‬

[khmasat wa'arbaeuna]

‫45

[خمسة وأربعون]‬

[khmasat wa'arbaeuna]

‫45

[خمسة وأربعون]‬

[khmasat wa'arbaeuna]

[چهل و پنج]‬

[che-hel-o-panj]

‫72[اثنان

[اثنان وسبعون]‬

[athnan wasabeuna]

‫72[اثنان

[اثنان وسبعون]‬

[athnan wasabeuna]

‫72[اثنان

[اثنان وسبعون]‬

[athnan wasabeuna]

[هفتادودو]‬

[haftâd-o-do]
‫94
[أربعة وتسعون]‬
[arabeat wataseun]
[نود و چهار]‬
[navad-o-cha-hâr]
‫83
[ثلاثة وثمانون]‬
[thlathat wathamanun]
[هشتاد و سه]‬
[hashtâd-o-se]
‫45
[خمسة وأربعون]‬
[khmasat wa'arbaeuna]
[چهل و پنج]‬
[che-hel-o-panj]
‫72[اثنان
[اثنان وسبعون]‬
[athnan wasabeuna]
[هفتادودو]‬
[haftâd-o-do]