0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

[Eppattēḷu]

53

[fifty-three]

53

[fifty-three]

53

[fifty-three]

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

[Aivatta mūru]

83

[eighty-three]

83

[eighty-three]

83

[eighty-three]

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

[Embattamūru]

7

[seven]

7

[seven]

7

[seven]

[ಏಳು]

[Ēḷu]
77
[seventy-seven]
[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Eppattēḷu]
53
[fifty-three]
[ಐವತ್ತ ಮೂರು]
[Aivatta mūru]
83
[eighty-three]
[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]
[Embattamūru]
7
[seven]
[ಏಳು]
[Ēḷu]