0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

37

[thirty-seven]

37

[thirty-seven]

37

[thirty-seven]

[ಮೂವತ್ತೇಳು]

[Mūvattēḷu]

63

[sixty-three]

63

[sixty-three]

63

[sixty-three]

[ಅರವತ್ತಮೂರು]

[Aravattamūru]

97

[ninety-seven]

97

[ninety-seven]

97

[ninety-seven]

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

[Tombattondu]
37
[thirty-seven]
[ಮೂವತ್ತೇಳು]
[Mūvattēḷu]
63
[sixty-three]
[ಅರವತ್ತಮೂರು]
[Aravattamūru]
97
[ninety-seven]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
91
[ninety-one]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]
[Tombattondu]