0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

20

[kakskümmend]

20

[kakskümmend]

20

[kakskümmend]

[ಇಪ್ಪತ್ತು]

[Ippattu]

68

[kuuskümmend kaheksa]

68

[kuuskümmend kaheksa]

68

[kuuskümmend kaheksa]

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

[Aravatteṇṭu]

6

[kuus]

6

[kuus]

6

[kuus]

[ಆರು]

[Āru]

45

[nelikümmend viis]

45

[nelikümmend viis]

45

[nelikümmend viis]

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

[Nalavatta aidu]
20
[kakskümmend]
[ಇಪ್ಪತ್ತು]
[Ippattu]
68
[kuuskümmend kaheksa]
[ಅರವತ್ತೆಂಟು]
[Aravatteṇṭu]
6
[kuus]
[ಆರು]
[Āru]
45
[nelikümmend viis]
[ನಲವತ್ತ ಐದು]
[Nalavatta aidu]