0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

47

[nelikümmend seitse]

47

[nelikümmend seitse]

47

[nelikümmend seitse]

[ನಲವತ್ತೇಳು]

[Nalavattēḷu]

40

[nelikümmend]

40

[nelikümmend]

40

[nelikümmend]

[ನಲವತ್ತು]

[Nalavattu]

1

[üks]

1

[üks]

1

[üks]

[ಒಂದು]

[Ondu]

64

[kuuskümmend neli]

64

[kuuskümmend neli]

64

[kuuskümmend neli]

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aravattanālku]
47
[nelikümmend seitse]
[ನಲವತ್ತೇಳು]
[Nalavattēḷu]
40
[nelikümmend]
[ನಲವತ್ತು]
[Nalavattu]
1
[üks]
[ಒಂದು]
[Ondu]
64
[kuuskümmend neli]
[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aravattanālku]