ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುತ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯುತ ಹೈರೈಜ್ ಕಟ್ಟಡ
rahvarohke
rahvarohke kõrghoone
ಉದ್ಯಾಮಶೀಲವಾದ
ಉದ್ಯಾಮಶೀಲ ತಾಯಿ
töötav
töötav ema
ರಹಸ್ಯವಾದ
ರಹಸ್ಯವಾದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು
konfidentsiaalne
konfidentsiaalsed andmed