0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

100

[cento]

100

[cento]

100

[cento]

[ಒಂದು ನೂರು]

[Ondu nūru]

17

[diciassette]

17

[diciassette]

17

[diciassette]

[ಹದಿನೇಳು]

[hadinēḷu]

87

[ottantasette]

87

[ottantasette]

87

[ottantasette]

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]

35

[trentacinque]

35

[trentacinque]

35

[trentacinque]

[ಮೂವತ್ತೈದು]

[Mūvattaidu]
100
[cento]
[ಒಂದು ನೂರು]
[Ondu nūru]
17
[diciassette]
[ಹದಿನೇಳು]
[hadinēḷu]
87
[ottantasette]
[ಎಂಬತ್ತೇಳು]
[Embattēḷu]
35
[trentacinque]
[ಮೂವತ್ತೈದು]
[Mūvattaidu]