0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

66

[六十六]

[Rokujūroku]

66

[六十六]

[Rokujūroku]

66

[六十六]

[Rokujūroku]

[ಅರವತ್ತಾರು]

[Aravattāru]

36

[三十六]

[Sanjūro-tsu]

36

[三十六]

[Sanjūro-tsu]

36

[三十六]

[Sanjūro-tsu]

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

49

[四十九]

[Shijūku]

49

[四十九]

[Shijūku]

49

[四十九]

[Shijūku]

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Nalavattombattu]

46

[四十六]

[Yonjūroku]

46

[四十六]

[Yonjūroku]

46

[四十六]

[Yonjūroku]

[ನಲವತ್ತಾರು]

[Nalavattāru]
66
[六十六]
[Rokujūroku]
[ಅರವತ್ತಾರು]
[Aravattāru]
36
[三十六]
[Sanjūro-tsu]
[ಮೂವತ್ತಾರು]
[Mūvattāru]
49
[四十九]
[Shijūku]
[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Nalavattombattu]
46
[四十六]
[Yonjūroku]
[ನಲವತ್ತಾರು]
[Nalavattāru]