ಪರೀಕ್ಷೆ 1ದಿನಾಂಕ:
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ::
Score:


Wed Feb 28, 2024

0/10

ಒಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
あなた   See hint
2. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು.
いち に   See hint
3. ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ.
ココアと りんごジュースが 好きです   See hint
4. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ.
汚れて います   See hint
5. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
行きたいの です が   See hint
6. ನಿನಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಇಷ್ಟವೆ?
好き です か   See hint
7. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
どこ です か   See hint
8. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
どこ です か   See hint
9. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
持って いきなさい   See hint
10. ನನಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಗುಳಿ ಬೇಕು.
ねじ回しが 要ります   See hint