0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

33

[treinta y tres]

33

[treinta y tres]

33

[treinta y tres]

[триесет и три]

[triyesyet i tri]

6

[seis]

6

[seis]

6

[seis]

[шест]

[shyest]

96

[noventa y seis]

96

[noventa y seis]

96

[noventa y seis]

[деведесет и шест]

[dyevyedyesyet i shyest]

83

[ochenta y tres]

83

[ochenta y tres]

83

[ochenta y tres]

[осумдесет и три]

[osoomdyesyet i tri]
33
[treinta y tres]
[триесет и три]
[triyesyet i tri]
6
[seis]
[шест]
[shyest]
96
[noventa y seis]
[деведесет и шест]
[dyevyedyesyet i shyest]
83
[ochenta y tres]
[осумдесет и три]
[osoomdyesyet i tri]