0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

71

[sedemdesiatjeden]

71

[sedemdesiatjeden]

71

[sedemdesiatjeden]

[एकाहत्तर]

[Ēkāhattara]

26

[dvadsaťšesť]

26

[dvadsaťšesť]

26

[dvadsaťšesť]

[सव्वीस]

[Savvīsa]

27

[dvadsaťsedem]

27

[dvadsaťsedem]

27

[dvadsaťsedem]

[सत्तावीस]

[Sattāvīsa]

49

[štyridsaťdeväť]

49

[štyridsaťdeväť]

49

[štyridsaťdeväť]

[एकोणपन्नास]

[Ēkōṇapannāsa]
71
[sedemdesiatjeden]
[एकाहत्तर]
[Ēkāhattara]
26
[dvadsaťšesť]
[सव्वीस]
[Savvīsa]
27
[dvadsaťsedem]
[सत्तावीस]
[Sattāvīsa]
49
[štyridsaťdeväť]
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]