खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
काळजी घेणे
तिने आपल्या आजारी मुलीची काळजी घेतली.
starať sa
Ona sa stará o svoju chorú dcéru.
कबुल करण
तो प्रश्नसत्रात अपराध कबुल केला.
priznať
Priznal zločin počas výsluchu.
पडणे
पाने शरदरुतूत पडतात.
padnúť
Listy padajú na jeseň.