0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

6

[šest]

6

[šest]

6

[šest]

[gjashtё]

67

[šezdeset i sedam]

67

[šezdeset i sedam]

67

[šezdeset i sedam]

[gjashtёdhjetёeshtatё]

72

[sedamdeset i dva]

72

[sedamdeset i dva]

72

[sedamdeset i dva]

[shtatёdhjetёedy]

43

[četrdeset i tri]

43

[četrdeset i tri]

43

[četrdeset i tri]

[dyzetёetre]

6
[šest]
[gjashtё]
67
[šezdeset i sedam]
[gjashtёdhjetёeshtatё]
72
[sedamdeset i dva]
[shtatёdhjetёedy]
43
[četrdeset i tri]
[dyzetёetre]