0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

31

[триесет и еден]

[triyesyet i yedyen]

31

[триесет и еден]

[triyesyet i yedyen]

31

[триесет и еден]

[triyesyet i yedyen]

[முப்பத்து ஒன்று]

[Muppattu oṉṟu]

36

[триесет и шест]

[triyesyet i shyest]

36

[триесет и шест]

[triyesyet i shyest]

36

[триесет и шест]

[triyesyet i shyest]

[முப்பத்தி ஆறு]

[Muppatti āṟu]

86

[осумдесет и шест]

[osoomdyesyet i shyest]

86

[осумдесет и шест]

[osoomdyesyet i shyest]

86

[осумдесет и шест]

[osoomdyesyet i shyest]

[எண்பத்து ஆறு]

[Eṇpattu āṟu]

59

[педесет и девет]

[pyedyesyet i dyevyet]

59

[педесет и девет]

[pyedyesyet i dyevyet]

59

[педесет и девет]

[pyedyesyet i dyevyet]

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

[Aimpatti oṉpatu]
31
[триесет и еден]
[triyesyet i yedyen]
[முப்பத்து ஒன்று]
[Muppattu oṉṟu]
36
[триесет и шест]
[triyesyet i shyest]
[முப்பத்தி ஆறு]
[Muppatti āṟu]
86
[осумдесет и шест]
[osoomdyesyet i shyest]
[எண்பத்து ஆறு]
[Eṇpattu āṟu]
59
[педесет и девет]
[pyedyesyet i dyevyet]
[ஐம்பத்தி ஒன்பது]
[Aimpatti oṉpatu]