விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
அழிந்துவிட்டது
அழிந்து விட்ட புலிகள்
изумрен
изумрениот тигар
சாப்பிட கூடாத
சாப்பிட கூடாத ரொட்டி
неконсумирачки
неконсумирачкиот леб
வைந்துகொண்ட
வைந்துகொண்ட ஆண்
суетен
суетниот човек