0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

92

[noventa y dos]

92

[noventa y dos]

92

[noventa y dos]

[తొంభై రెండు]

[Tombhai reṇḍu]

76

[setenta y seis]

76

[setenta y seis]

76

[setenta y seis]

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

7

[siete]

7

[siete]

7

[siete]

[ఏడు]

[Ēḍu]

20

[veinte]

20

[veinte]

20

[veinte]

[ఇరవై]

[Iravai]
92
[noventa y dos]
[తొంభై రెండు]
[Tombhai reṇḍu]
76
[setenta y seis]
[డెబ్బై ఆరు]
[Ḍebbai āru]
7
[siete]
[ఏడు]
[Ēḍu]
20
[veinte]
[ఇరవై]
[Iravai]