ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
వర్ణరంజిత
వర్ణరంజిత ఉగాది గుడ్లు
colorido
huevos de Pascua coloridos
అశాంతంగా
అశాంతమైన సముద్రం
agitado
el mar agitado
నూనెయ
నూనెయమైన స్పనర్
aceitoso
la llave aceitosa