0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

82

[osamdeset i dva]

82

[osamdeset i dva]

82

[osamdeset i dva]

[ఎనభై రెండు]

[Enabhai reṇḍu]

24

[dvadeset i četiri]

24

[dvadeset i četiri]

24

[dvadeset i četiri]

[ఇరవై నాలుగు]

[Iravai nālugu]

58

[pedeset i osam]

58

[pedeset i osam]

58

[pedeset i osam]

[యాభై ఎనిమిది]

[Yābhai enimidi]

57

[pedeset i sedam]

57

[pedeset i sedam]

57

[pedeset i sedam]

[యాభై ఏడు]

[Yābhai ēḍu]
82
[osamdeset i dva]
[ఎనభై రెండు]
[Enabhai reṇḍu]
24
[dvadeset i četiri]
[ఇరవై నాలుగు]
[Iravai nālugu]
58
[pedeset i osam]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]
57
[pedeset i sedam]
[యాభై ఏడు]
[Yābhai ēḍu]