ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

hinduizam
hinduizam
 
top
top
 
klokan
klokan
 
grudnjak
grudnjak
 
trava
trava
 
Hinduism
Hinduism
 
planning
planning
 
coloring pencil
coloring pencil
 
planiranje
planiranje
 
mother
mother
 
grass
grass
 
velegrad
velegrad
 
majka
majka
 
bojica
bojica
 
crack
crack
 
pukotina
pukotina
 
kangaroo
kangaroo
 
big city
big city
 
50l-card-blank
hinduizam hinduizam
50l-card-blank
top top
50l-card-blank
klokan klokan
50l-card-blank
grudnjak grudnjak
50l-card-blank
trava trava
50l-card-blank
Hinduism Hinduism
50l-card-blank
planning planning
50l-card-blank
coloring pencil coloring pencil
50l-card-blank
planiranje planiranje
50l-card-blank
mother mother
50l-card-blank
grass grass
50l-card-blank
velegrad velegrad
50l-card-blank
majka majka
50l-card-blank
bojica bojica
50l-card-blank
crack crack
50l-card-blank
pukotina pukotina
50l-card-blank
kangaroo kangaroo
50l-card-blank
big city big city