ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
అక్రీడా రహితం
అక్రీడా రహితంగా ఉన్న ప్రవర్తన
nesportski
nesportsko ponašanje
జాతీయవాదంతో
జాతీయవాదానికి సంబంధించిన ప్రవర్తన
rasistički
rasističko ponašanje
శక్తివంతం
శక్తివంతమైన సింహం
moćan
moćni lav