0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

53

[五十三]

[Gojūsan]

53

[五十三]

[Gojūsan]

53

[五十三]

[Gojūsan]

[యాభై మూడు]

[Yābhai mūḍu]

74

[七十四]

[Nanajūyon]

74

[七十四]

[Nanajūyon]

74

[七十四]

[Nanajūyon]

[డెబ్బై నాలుగు]

[Ḍebbai nālugu]

82

[八十二]

[Hachijūni]

82

[八十二]

[Hachijūni]

82

[八十二]

[Hachijūni]

[ఎనభై రెండు]

[Enabhai reṇḍu]

21

[二十一]

[Nijūichi]

21

[二十一]

[Nijūichi]

21

[二十一]

[Nijūichi]

[ఇరవై ఒకటి]

[Iravai okaṭi]
53
[五十三]
[Gojūsan]
[యాభై మూడు]
[Yābhai mūḍu]
74
[七十四]
[Nanajūyon]
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]
82
[八十二]
[Hachijūni]
[ఎనభై రెండు]
[Enabhai reṇḍu]
21
[二十一]
[Nijūichi]
[ఇరవై ఒకటి]
[Iravai okaṭi]