0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

22

[二十二]

[Nijūni]

22

[二十二]

[Nijūni]

22

[二十二]

[Nijūni]

[ఇరవై రెండు]

[Iravai reṇḍu]

72

[七十二]

[Shichijūni]

72

[七十二]

[Shichijūni]

72

[七十二]

[Shichijūni]

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

99

[九十九]

[Tsukumo]

99

[九十九]

[Tsukumo]

99

[九十九]

[Tsukumo]

[తొంభై తొమ్మిది]

[Tombhai tom'midi]

55

[五十五]

[Gojūgo]

55

[五十五]

[Gojūgo]

55

[五十五]

[Gojūgo]

[యాభై ఐదు]

[Yābhai aidu]
22
[二十二]
[Nijūni]
[ఇరవై రెండు]
[Iravai reṇḍu]
72
[七十二]
[Shichijūni]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
99
[九十九]
[Tsukumo]
[తొంభై తొమ్మిది]
[Tombhai tom'midi]
55
[五十五]
[Gojūgo]
[యాభై ఐదు]
[Yābhai aidu]