0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

६६

[सहासष्ट]

[Sahāsaṣṭa]

६६

[सहासष्ट]

[Sahāsaṣṭa]

६६

[सहासष्ट]

[Sahāsaṣṭa]

[అరవై ఆరు]

[Aravai āru]

१५

[पंधरा]

[Pandharā]

१५

[पंधरा]

[Pandharā]

१५

[पंधरा]

[Pandharā]

[పదిహేను]

[Padihēnu]

६५

[पासष्ट]

[Pāsaṣṭa]

६५

[पासष्ट]

[Pāsaṣṭa]

६५

[पासष्ट]

[Pāsaṣṭa]

[అరవై ఐదు]

[Aravai aidu]

७९

[एकोणऐंशी]

[ēkōṇa'ainśī]

७९

[एकोणऐंशी]

[ēkōṇa'ainśī]

७९

[एकोणऐंशी]

[ēkōṇa'ainśī]

[డెబ్బై తొమ్మిది]

[Ḍebbai tom'midi]
६६
[सहासष्ट]
[Sahāsaṣṭa]
[అరవై ఆరు]
[Aravai āru]
१५
[पंधरा]
[Pandharā]
[పదిహేను]
[Padihēnu]
६५
[पासष्ट]
[Pāsaṣṭa]
[అరవై ఐదు]
[Aravai aidu]
७९
[एकोणऐंशी]
[ēkōṇa'ainśī]
[డెబ్బై తొమ్మిది]
[Ḍebbai tom'midi]