ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
అసహజం
అసహజంగా ఉన్న బొమ్మ
अजिबात
अजिबात चित्र
అమాయకమైన
అమాయకమైన జంతు శిశు
प्रशांत
प्रशांत प्राणी बाळक
ఘనం
ఘనమైన క్రమం
कठोर
एक कठोर क्रम