0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

56

[пятьдесят шесть]

[pyatʹdesyat shestʹ]

56

[пятьдесят шесть]

[pyatʹdesyat shestʹ]

56

[пятьдесят шесть]

[pyatʹdesyat shestʹ]

[యాభై ఆరు]

[Yābhai āru]

50

[пятьдесят]

[pyatʹdesyat]

50

[пятьдесят]

[pyatʹdesyat]

50

[пятьдесят]

[pyatʹdesyat]

[యాభై]

[Yābhai]

11

[одиннадцать]

[odinnadtsatʹ]

11

[одиннадцать]

[odinnadtsatʹ]

11

[одиннадцать]

[odinnadtsatʹ]

[పదకొండు]

[Padakoṇḍu]

63

[шестьдесят три]

[shestʹdesyat tri]

63

[шестьдесят три]

[shestʹdesyat tri]

63

[шестьдесят три]

[shestʹdesyat tri]

[అరవై మూడు]

[Aravai mūḍu]
56
[пятьдесят шесть]
[pyatʹdesyat shestʹ]
[యాభై ఆరు]
[Yābhai āru]
50
[пятьдесят]
[pyatʹdesyat]
[యాభై]
[Yābhai]
11
[одиннадцать]
[odinnadtsatʹ]
[పదకొండు]
[Padakoṇḍu]
63
[шестьдесят три]
[shestʹdesyat tri]
[అరవై మూడు]
[Aravai mūḍu]