0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

47

[sedeminštirideset]

47

[sedeminštirideset]

47

[sedeminštirideset]

[నలభై ఏడు]

[Nalabhai ēḍu]

98

[osemindevetdeset]

98

[osemindevetdeset]

98

[osemindevetdeset]

[తొంభై ఎనిమిది]

[Tombhai enimidi]

41

[enainštirideset]

41

[enainštirideset]

41

[enainštirideset]

[నలభై ఒకటి]

[Nalabhai okaṭi]

36

[šestintrideset]

36

[šestintrideset]

36

[šestintrideset]

[ముప్పై ఆరు]

[Muppai āru]
47
[sedeminštirideset]
[నలభై ఏడు]
[Nalabhai ēḍu]
98
[osemindevetdeset]
[తొంభై ఎనిమిది]
[Tombhai enimidi]
41
[enainštirideset]
[నలభై ఒకటి]
[Nalabhai okaṭi]
36
[šestintrideset]
[ముప్పై ఆరు]
[Muppai āru]