ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
అమూల్యం
అమూల్యమైన నాణేలు
dragocen
dragocene kovance
కఠినం
కఠినమైన పర్వతారోహణం
težak
težavno plezanje
నగదు లేని
నగదు లేని చెల్లింపు
brezgotovinsko
brezgotovinsko plačilo