0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

90

[деведесет]

[devedeset]

90

[деведесет]

[devedeset]

90

[деведесет]

[devedeset]

[తొంభై]

[Tombhai]

96

[деведесет и шест]

[devedeset i šest]

96

[деведесет и шест]

[devedeset i šest]

96

[деведесет и шест]

[devedeset i šest]

[తొంభై ఆరు]

[Tombhai āru]

52

[педесет и два]

[pedeset i dva]

52

[педесет и два]

[pedeset i dva]

52

[педесет и два]

[pedeset i dva]

[యాభై రెండు]

[Yābhai reṇḍu]

69

[шездесет и девет]

[šezdeset i devet]

69

[шездесет и девет]

[šezdeset i devet]

69

[шездесет и девет]

[šezdeset i devet]

[అరవై తొమ్మిది]

[Aravai tom'midi]
90
[деведесет]
[devedeset]
[తొంభై]
[Tombhai]
96
[деведесет и шест]
[devedeset i šest]
[తొంభై ఆరు]
[Tombhai āru]
52
[педесет и два]
[pedeset i dva]
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]
69
[шездесет и девет]
[šezdeset i devet]
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]