0

0

శ్రవణ పరీక్ష. ముందు స్వరాన్నివినండి:   

72

[yetmiş iki]

72

[yetmiş iki]

72

[yetmiş iki]

[డెబ్బై రెండు]

[Ḍebbai reṇḍu]

7

[yedi]

7

[yedi]

7

[yedi]

[ఏడు]

[Ēḍu]

38

[otuz sekiz]

38

[otuz sekiz]

38

[otuz sekiz]

[ముప్పై ఎనిమిది]

[Muppai enimidi]

96

[doksan altı]

96

[doksan altı]

96

[doksan altı]

[తొంభై ఆరు]

[Tombhai āru]
72
[yetmiş iki]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
7
[yedi]
[ఏడు]
[Ēḍu]
38
[otuz sekiz]
[ముప్పై ఎనిమిది]
[Muppai enimidi]
96
[doksan altı]
[తొంభై ఆరు]
[Tombhai āru]