ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Phlāṣ
idi rātri merustundi.
parlamak
Gece parlıyor.
Pratyuttaraṁ
āme eppuḍū mundugā pratyuttaraṁ istundi.
cevaplamak
O her zaman ilk cevap verir.
Nirmin̄cu
pillalu ettaina ṭavar nirmistunnāru.
inşa etmek
Çocuklar yüksek bir kule inşa ediyor.