0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [δεκαέξι] [dekaéxi]

16

[شانزده]‬

16

[شانزده]‬

16

[شانزده]‬

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

49

[چهل و نه]‬

49

[چهل و نه]‬

49

[چهل و نه]‬

47

[چهل و هفت]‬

47

[چهل و هفت]‬

47

[چهل و هفت]‬

-
16
[δεκαέξι]
[dekaéxi]
[شانزده]‬
[shânz-dah]
-
39
[τριάντα εννέα]
[triánta ennéa]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
-
49
[σαράντα εννέα]
[saránta ennéa]
[چهل و نه]‬
[che-hel-o-noh]
-
47
[σαράντα επτά]
[saránta eptá]
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]