0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [πενήντα ένα] [penḗnta éna]

36

[سی و شش]‬

36

[سی و شش]‬

36

[سی و شش]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

51

[پنجاه و یک]‬

51

[پنجاه و یک]‬

51

[پنجاه و یک]‬

90

[نود]‬

90

[نود]‬

90

[نود]‬

-
36
[τριάντα έξι]
[triánta éxi]
[سی و شش]‬
[see-o-shesh]
-
87
[ογδόντα επτά]
[ogdónta eptá]
[هشتاد و هفت]‬
[hashtâd-o-haft]
-
51
[πενήντα ένα]
[penḗnta éna]
[پنجاه و یک]‬
[panjâ-ho-yek]
-
90
[ενενήντα]
[enenḗnta]
[نود]‬
[navad]