0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [חמישים ושש]‬ [xamishim w'shesh]

‫79

[எழுபத்து ஒன்பது]

‫79

[எழுபத்து ஒன்பது]

‫79

[எழுபத்து ஒன்பது]

‫38

[முப்பத்தி எட்டு]

‫38

[முப்பத்தி எட்டு]

‫38

[முப்பத்தி எட்டு]

‫56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

‫56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

‫56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

‫57

[ஐம்பத்தி ஏழு]

‫57

[ஐம்பத்தி ஏழு]

‫57

[ஐம்பத்தி ஏழு]

-
‫79
[שבעים ותשע]‬
[shiv'im w'tesha]
[எழுபத்து ஒன்பது]
[eḻupattu oṉpatu]
-
‫38
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
[முப்பத்தி எட்டு]
[Muppatti eṭṭu]
-
‫56
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]
[ஐம்பத்தி ஆறு]
[Aimpatti āṟu]
-
‫57
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
[ஐம்பத்தி ஏழு]
[Aimpatti ēḻu]