விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
சேர
நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் சேர்ந்துள்ளனர்.
התאספו
המאמינים התאספו.
கூக்குரல்
சீகல் கூக்குரலிடுகிறது.
קררה
השחף קררה.
மீட்க
பனிச்சரிவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விரைவில் மீட்க வேண்டும்.
לאתר
צריך לאתר את קורבות המפולת במהירות.