விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
மேலான
மேலான கூட்டுறை நபர்
עליון
הקולגה העליונה
காட்டுமான
காட்டு வடிவம்
משוטט
דגם משוטט
புரிந்துகொள்ள முடியும்
புரிந்துகொள்ள முடியும் ஒலியின் அளவு
ברור
העוצמה הברורה