0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [dertien]

61

[అరవై ఒకటి]

61

[అరవై ఒకటి]

61

[అరవై ఒకటి]

13

[పదమూడు]

13

[పదమూడు]

13

[పదమూడు]

29

[ఇరవై తొమ్మిది]

29

[ఇరవై తొమ్మిది]

29

[ఇరవై తొమ్మిది]

27

[ఇరవై ఏడు]

27

[ఇరవై ఏడు]

27

[ఇరవై ఏడు]

-
61
[een en sestig]
[అరవై ఒకటి]
[Aravai okaṭi]
-
13
[dertien]
[పదమూడు]
[Padamūḍu]
-
29
[nege en twintig]
[ఇరవై తొమ్మిది]
[Iravai tom'midi]
-
27
[sewe en twintig]
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]