ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
లంచము తీసుకోవడం
లంచము తీసుకోవచ్చు వ్యక్తి
omkoopbaar
‘n omkoopbare persoon
ప్రముఖమైన
ప్రముఖమైన నగర కేంద్రం
belangrik
die belangrike stadsentrum
స్నేహహీన
స్నేహహీన వ్యక్తి
onvriendelik
‘n onvriendelike ou