0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [trīsdesmit viens]

59

[యాభై తొమ్మిది]

59

[యాభై తొమ్మిది]

59

[యాభై తొమ్మిది]

32

[ముప్పై రెండు]

32

[ముప్పై రెండు]

32

[ముప్పై రెండు]

19

[పంతొమ్మిది]

19

[పంతొమ్మిది]

19

[పంతొమ్మిది]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

-
59
[piecdesmit deviņi]
[యాభై తొమ్మిది]
[Yābhai tom'midi]
-
32
[trīsdesmit divi]
[ముప్పై రెండు]
[Muppai reṇḍu]
-
19
[deviņpadsmit]
[పంతొమ్మిది]
[Pantom'midi]
-
31
[trīsdesmit viens]
[ముప్పై ఒకటి]
[Muppai okaṭi]