0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [dwadzieścia dziewięć]

83

[แปดสิบสาม]

83

[แปดสิบสาม]

83

[แปดสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

-
83
[osiemdziesiąt trzy]
[แปดสิบสาม]
-
53
[pięćdziesiąt trzy]
[ห้าสิบสาม]
-
29
[dwadzieścia dziewięć]
[ยี่สิบเก้า]
-
67
[sześćdziesiąt siedem]
[หกสิบเจ็ด]