ਖੇਡਾਂ

ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : 2 ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ : 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ : ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਓ

0

0

ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ!
ਗਾਇਬ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ
ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਧਰੁਵ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
noordwaarts
We rijden noordwaarts naar de Noordpool.
ਲਗਭਗ
ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ongeveer
Mijn droomhuis ziet er ongeveer zo uit.
ਕਦੋਂ
ਉਹ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
wanneer
Wanneer belt ze?