ਖੇਡਾਂ

ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : 2 ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ : 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ : ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਓ

0

0

ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ!
ਗਾਇਬ ਕੀ ਹੈ?
Bum
uha kama karana dī bajā‘ē bēcaina hōvēgā.
lutati
Radije bi lutao nego radio.
Ṭakara
uha ika hōra kāra nāla ṭakarā gi‘ā.
sudariti se
Sudario se s drugim autom.
Sābata
uha ika gaṇita dā phāramūlā sābata karanā cāhudā hai.
dokazati
On želi dokazati matematičku formulu.