ਨੰਬਰ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

number container
1
[jedan]

[ਇੱਕ]
+number container
2
[dva]

[ਦੋ]
+number container
3
[tri]

[ ਤਿੰਨ]
+number container
4
[četiri]

[ਚਾਰ]
+number container
5
[pet]

[ਪੰਜ]
+number container
6
[šest]

[ਛੇ]
+number container
7
[sedam]

[ਸੱਤ]
+number container
8
[osam]

[ਅੱਠ]
+number container
9
[devet]

[ ਨੌਂ]
+number container
10
[deset]

[ ਦਸ]
+