ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਿੱਖੋ – ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ

часовно
часовната смени на стражата
časovno
časovnata smeni na stražata
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਰਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ
реален
реалната вредност
realen
realnata vrednost
ਅਸਲੀ
ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ
доцнен
доцната работа
docnen
docnata rabota
ਦੇਰ
ਦੇਰ ਦੀ ਕੰਮ
источен
источниот пристанишен град
istočen
istočniot pristanišen grad
ਪੂਰਬੀ
ਪੂਰਬੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ
погрешен
погрешните заби
pogrešen
pogrešnite zabi
ਗਲਤ
ਗਲਤ ਦੰਦ
минијатурен
минијатурните семиња
minijaturen
minijaturnite seminja
ਤਿਣਕਾ
ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਬੀਜ
јадлив
јадливите лути пиперки
jadliv
jadlivite luti piperki
ਖਾਣ ਯੋਗ
ਖਾਣ ਯੋਗ ਮਿਰਚਾਂ
наивен
наивниот одговор
naiven
naivniot odgovor
ਭੋਲੀਭਾਲੀ
ਭੋਲੀਭਾਲੀ ਜਵਾਬ
потребен
потребниот пасош
potreben
potrebniot pasoš
ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ
готов
скоро готовата куќа
gotov
skoro gotovata kuḱa
ਤਿਆਰ
ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਘਰ
голем
големата статуа на слободата
golem
golemata statua na slobodata
ਵੱਡਾ
ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤ
среќен
среќниот пар
sreḱen
sreḱniot par
ਖੁਸ਼
ਖੁਸ਼ ਜੋੜਾ