விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

கொண்டாட்டம்
கொண்டாட்டம்
 
odšťavňovač
odšťavňovač
 
recyklace
recyklace
 
அவசர பிரேக்
அவசர பிரேக்
 
kotva
kotva
 
டென்னிஸ் மட்டை
டென்னிஸ் மட்டை
 
tenisová raketa
tenisová raketa
 
porucha
porucha
 
மறுசுழற்சி
மறுசுழற்சி
 
nouzová brzda
nouzová brzda
 
தராசு
தராசு
 
சாறு பிழிகருவி
சாறு பிழிகருவி
 
நங்கூரம்
நங்கூரம்
 
terč
terč
 
இலக்கு
இலக்கு
 
முறிவு
முறிவு
 
váhy
váhy
 
párty
párty
 
50l-card-blank
கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம்
50l-card-blank
odšťavňovač odšťavňovač
50l-card-blank
recyklace recyklace
50l-card-blank
அவசர பிரேக் அவசர பிரேக்
50l-card-blank
kotva kotva
50l-card-blank
டென்னிஸ் மட்டை டென்னிஸ் மட்டை
50l-card-blank
tenisová raketa tenisová raketa
50l-card-blank
porucha porucha
50l-card-blank
மறுசுழற்சி மறுசுழற்சி
50l-card-blank
nouzová brzda nouzová brzda
50l-card-blank
தராசு தராசு
50l-card-blank
சாறு பிழிகருவி சாறு பிழிகருவி
50l-card-blank
நங்கூரம் நங்கூரம்
50l-card-blank
terč terč
50l-card-blank
இலக்கு இலக்கு
50l-card-blank
முறிவு முறிவு
50l-card-blank
váhy váhy
50l-card-blank
párty párty