விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
சிலவற்றில்
அவர்கள் திருமணம் இன்னும் சிலவற்றில் நலமாக உள்ளது.
poněkud
Jejich manželství je stále poněkud dobré.
மேலும்
அவள் மது குடிக்கின்றாள், மேலும் அவள் புகைக்கின்றாள்.
navíc
Pije alkohol a navíc kouří.
இலவசம்
சோலார் ஆற்றல் இலவசம்.
zadarmo
Solární energie je zadarmo.