விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

மருந்தகம்
மருந்தகம்
 
மூடுதிரை
மூடுதிரை
 
lekáreň
lekáreň
 
காளான்
காளான்
 
električka
električka
 
obytný príves
obytný príves
 
konferencia
konferencia
 
காரை
காரை
 
தொலை பேசி
தொலை பேசி
 
telefón
telefón
 
žalúzia
žalúzia
 
huba
huba
 
மாநாடு
மாநாடு
 
vjazd
vjazd
 
டிராம்
டிராம்
 
நாடோடிகளின் கவிகை வண்டி
நாடோடிகளின் கவிகை வண்டி
 
murárska lyžica
murárska lyžica
 
நுழைவு
நுழைவு
 
50l-card-blank
மருந்தகம் மருந்தகம்
50l-card-blank
மூடுதிரை மூடுதிரை
50l-card-blank
lekáreň lekáreň
50l-card-blank
காளான் காளான்
50l-card-blank
električka električka
50l-card-blank
obytný príves obytný príves
50l-card-blank
konferencia konferencia
50l-card-blank
காரை காரை
50l-card-blank
தொலை பேசி தொலை பேசி
50l-card-blank
telefón telefón
50l-card-blank
žalúzia žalúzia
50l-card-blank
huba huba
50l-card-blank
மாநாடு மாநாடு
50l-card-blank
vjazd vjazd
50l-card-blank
டிராம் டிராம்
50l-card-blank
நாடோடிகளின் கவிகை வண்டி நாடோடிகளின் கவிகை வண்டி
50l-card-blank
murárska lyžica murárska lyžica
50l-card-blank
நுழைவு நுழைவு