விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
அதிசயமான
அதிசயமான கடற்கரை பாறைகள்
spektakulárny
spektakulárne nábrežné skaly
பிரபலமான
பிரபலமான கோவில்
slávny
slávny chrám
செயலில் உள்ள
செயலில் உள்ள சுகாதார ஊக்குவிக்கை
aktívny
aktívna podpora zdravia