விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

kalsada
kalsada
 
kamote
kamote
 
country road
country road
 
kape
kape
 
switch
switch
 
beaver
beaver
 
snake
snake
 
coffee
coffee
 
ahas
ahas
 
bolpen
bolpen
 
bayong
bayong
 
beaver
beaver
 
shopping basket
shopping basket
 
ball pen
ball pen
 
gwantes
gwantes
 
sweet potato
sweet potato
 
glove
glove
 
switch ng ilaw
switch ng ilaw
 
50l-card-blank
kalsada kalsada
50l-card-blank
kamote kamote
50l-card-blank
country road country road
50l-card-blank
kape kape
50l-card-blank
switch switch
50l-card-blank
beaver beaver
50l-card-blank
snake snake
50l-card-blank
coffee coffee
50l-card-blank
ahas ahas
50l-card-blank
bolpen bolpen
50l-card-blank
bayong bayong
50l-card-blank
beaver beaver
50l-card-blank
shopping basket shopping basket
50l-card-blank
ball pen ball pen
50l-card-blank
gwantes gwantes
50l-card-blank
sweet potato sweet potato
50l-card-blank
glove glove
50l-card-blank
switch ng ilaw switch ng ilaw